Dak en thuislozenopvang

Dak- en thuislozenopvang

Op de locatie aan de Schenkweg 58-60 wordt in het afgeschreven kantoorpand een Dak en Thuislozenopvang gerealiseerd. Het is de bedoeling dat deze in januari 2021 in bedrijf komt. Het beheer komt in handen van de Kesslerstichting.

De besluitvorming vond plaats in 2019 in een zogeheten collegebesluit waarbij de bewoners achteraf zijn geïnformeerd. Behalve het indienen van een zienswijze op het bestemmingsplan bleek verdere inspraak niet mogelijk.

 

De bewoners hebben zorgen over de achtergelegen binnentuin waar buiten het zicht niet of nauwelijks handhaving kan plaatsvinden bij ongeregeldheden. Daarnaast vinden de bewoners dat de toch al sleetse wijk wel een kwaliteitsimpuls kan gebruiken op deze locatie. Een afgeschreven en niet meer aan de milieu- en duurzaamheidseisen voldoend kantoorpand draagt hier niet aan bij.

 

Hoe dan wel?

De ruimte op de locatie Schenkweg zou herontwikkeld kunnen worden met nieuwbouw met een hoogte van maximaal 4 woonlagen. in de plint zouden sociale voorzieningen kunnen komen.

 

De nu braakliggende ruimte achter de binnentuin zou uitstekend als verblijfsruimte kunnen fungeren voor een school waaraan zoveel behoefte is in Bezuidenhout. De bedrijven die nu gebruik maken van de garages op deze locatie hebben geen toegevoegde waarde voor de wijk en de bedrijfsactiviteiten kunnen ook buiten het CID plaatsvinden. Vanuit het oogpunt leefkwaliteit kunnen vervoersbewegingen nabij het stadscentrum misschien ook wel gereduceerd worden als voor deze bedrijven alternatieve huisvesting wordt geboden.

 

De herontwikkeling zou samen kunnen vallen met een plan om het Wijk en Dienstencentrum en het daarnaast gelegen afgeschreven kantoorpand opnieuw te ontwikkelen. Een gebiedsvisie hierop is vereist. Dit is een enorme kans voor de gemeente om invulling te geven aan de opgave van het CID en tegelijkertijd een kwaliteitsimpuls te kunnen geven aan Bezuidenhout-West.

 

Kansen en uitdagingen

#prostitutiezone #veiligheid #schenktunnel #haagwonen