Parkeren

Parkeren

Er spelen al geruime tijd parkeervraagstukken in Bezuidenhout-West. Op initiatief van een wijkbewoner die een brandbrief online zette in 2016(!) heeft de gemeente begin 2019 een enquête opgesteld en uitgevoerd . Met wethouder van Asten is een gesprek gevoerd omtrent de resultaten hiervan.

 

De wethouder heeft aangegeven dat hij het eens was dat er iets zou moeten gebeuren. Hij had echter draagvlak nodig binnen zijn eigen coalitie.

Inmiddels is met het vertrek van Groep de Mos hieruit de samenstelling van de coalitie veranderd. Deze heeft nu een “linkser”profiel gekregen. In overleg met de projectambtenaren van Handhaving vraagt de wethouder de wijkvereniging om onderbouwing van de “open antwoorden”.  Tevens vond de wethouder de respons aan de lage kant al waren hier geen afspraken of opkomstdrempels aan verbonden.

 

De enquête had als hoofdvraag :

Wilt u dat het parkeervergunningstijden gehandhaafd blijven (ma t/m vrij 09.00-014.00) of wilt u dat de vergunningstijden worden gewijzigd (ma t/m vrij 09.00-01.00 en Za/Zo van 13.00-23.00).

  1. De bestaande en uitgevoerde enquête had een respons van ongeveer 26%
  2. Het draagvlak om niet te willen veranderen zit met name in de bezoekersvergunning die per saldo naar rato minder uren bedraagt dan de huidige vergunning.
  3. Het draagvlak om wel te willen veranderen hangt samen met de overlast van de Sisha lounge en rond de randen van de wijk (parkeerdruk).

 

Daarnaast zijn er in de parkeertelling van de gemeente een aantal parkeerplaatsen ten onrechte gewaarmerkt als parkeren op eigen terrein en is een ongebruikt parkeerdek ook niet juist opgenomen hierbinnen.

 

Tevens is de belasting in de openbare ruimte van ongeveer 750 afgegeven bedrijvenvergunningen niet meegenomen in de parkeerdruk.

 

Hiervoor zou de wijkvereniging samen met de projectambtenaren een korte parkeerschouw lopen deze werd door de collegeonderhandelingen verschoven en dient nog plaats te vinden.

 

Daarnaast zijn er sinds kort ontwikkelingen voor de verplaatsing van de prostitutiezone die een geheel ander licht werpt op de vraagstelling en die naar verwachting meer draagvlak  bij de bewoners zal creëren om de tijden (en de tarieven voor de bezoekers) aan te passen. Aanpassing van de tarieven is echter een raadsbesluit en heeft een langere doorlooptijd.

 

Tenslotte wordt aan bewoners van de nieuwbouw wooncomplexen zoals de Monarch en de Grotiusplaats geen parkeervergunning afgegeven. Dit klinkt mooi en duurzaam.

 

Aangezien veel bewoners gezien het woonsegment echter tweeverdieners zullen zijn (en dus aan het werk zijn op ma t/m vr van 09.00-14.00) is de verwachting dat deze bewoners hun auto’s buiten de vergunningtijden gratis op straat zullen parkeren waardoor de parkeerdruk zal toenemen.

 

De wijkvereniging heeft in het informele circuit inmiddels recent gesproken met vertegenwoordigers/raadsleden van PvdA, GDM en VVD. Daarnaast is er contact met Wijkberaad Bezuidenhout Midden-/Oost.

 

Meer ontwikkelingen worden hier vermeld.